Ocena sytuacji Spółki i ocena projektów uchwał na WZ przedstawiona przez Radę Nadzorczą

Warszawa, dnia 2007-06-12
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 32/2007 – Ocena sytuacji Spółki i ocena projektów uchwał na WZ przedstawiona przez Radę Nadzorczą

Zarząd Capital Partners S.A. zgodnie z zasadą nr 18 “Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005” przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje do publicznej wiadomości ocenę sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą:

“Spółka na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazała dodatni wynik finansowy netto w kwocie 16.607,70 tys. zł.

W ocenie Rady Nadzorczej przyjęta przez Zarząd Spółki polityka inwestycyjna jest skuteczna i efektywna a trafność wyboru projektów ma odzwierciedlenie w uzyskiwanych wynikach.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie ogólną sytuację majątkową i finansową Spółki, a dalsze jej funkcjonowanie w opinii Rady Nadzorczej nie jest zagrożone.

W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2006 w ten sposób, aby w całości pokryć straty z lat ubiegłych a nadwyżkę przekazać na zasilenie kapitału zapasowego.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym i wnioskuje o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium dla Członków Zarządu.”

Jednocześnie Zarząd Spółki, zgodnie z zasadą nr 2 przekazuje opinię Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na WZ Spółki zwołane na dzień 19 czerwca 2007r.:

“Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z projektami Uchwał na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2007r., stanowiącymi dokument w Załączniku do niniejszej Uchwały, wyraża pozytywną opinię co do ich brzmienia, za wyjątkiem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu, pracowników i istotnych osób współpracujących.

W opinii Rady Nadzorczej uprawnionym powinny przysługiwać prawa do objęcia akcji Serii F w trzech transzach, przy czym uruchomienie pierwszej transzy nastąpić powinno, nie po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Regulaminu Programu lecz gdy wartość kapitałów własnych Emitenta, skorygowana o wpływy z ewentualnych emisji akcji oraz skorygowana o ewentualne wypłacone dywidendy, podana do publicznej wiadomości raportem półrocznym lub raportem rocznym osiągnie wartość 85 mln. zł.” Projekty uchwał zostały przekazane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 31/2007 w dniu 6 czerwca 2007r.

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Prezes Zarządu
Paweł Bala