Objęcie udziałów CP Energia S.A.

Warszawa, dnia 2005-05-05
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 7/2005 – objęcie udziałów CP Energia S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 5 maja br. Spółka objęła 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A, stanowiących 50% kapitału zakładowego i głosów Spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, pokrywając je wkładem pieniężnym w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty). Spółka CP Energia S.A. została zawiązana w dniu 29 kwietnia 2005r. aktem notarialnym przez Capital Partners S.A. i P.L. Energia z siedzibą w Krzywopłotach. CP Energia S.A. prowadzić będzie działalność w zakresie dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego. Spółka skupiać się będzie na realizacji lokalnych projektów gazyfikacyjnych. Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki własne. Nabyte aktywa uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią powyżej 20% wartość kapitałów własnych Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Prezes Zarządu
Paweł Bala