Nabycie udziałów w Monetia Sp. z o.o.

Zarząd Capital Partners S.A., w nawiązaniu do informacji przekazanej Raportem bieżącym nr 13/2012 z dnia 14 listopada 2012r., tj. informacji o podpisaniu warunkowej umowy nabycia udziałów w Monetia sp. z o.o. przez Certis Investments sp. z o.o. (dalej „Certis”), której udziałowcem jest Capital Partners Investment I FIZ, którego 98,57% certyfikatów posiada Capital Partners S.A. informuje, że dnia 6 maja 2014r. powziął informację o ziszczeniu się wszystkich warunków zawieszających i tym samym dokonaniu transakcji wynikającej z umowy.
Przeniesienie własności 100% udziałów w Monetia sp. z o.o. nastąpiło w dni 5 maja 2014r. Transakcja przeprowadzona została w ramach management buyout przez spółkę celową Certis, w której Capital Partners Investment I FIZ posiada 60% kapitału zakładowego, a kadra zarządzająca pozostałe 40%.
Na podstawie zawartej umowy zostały dokonane płatności w łącznej wysokości 7.036 tys. zł, z czego 6.447 tys. zł na rzecz podmiotów Grupy DNB, w tym: 2.399 tys. zł zapłacone przez Certis za udziały, 3.969 tys. zł tytułem skumulowanych dywidend, 78 tys. zł z innych tytułów.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Paweł Bala

Prezes Zarządu