Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Warszawa, dnia 2010-07-15
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 20/2010 – Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2010 r. nabył wszystkie obligacje na okaziciela serii B, tj. 60 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 100.000,00zł każda.
Podstawę prawną nabycia stanowi art. 25 Ustawy o obligacjach i Uchwała Zarządu Emitenta. Obligacje zostały nabyte w celu ich umorzenia. Jednostkowa cena nabycia jednej obligacji wyniosła 99.750,00zł. Nabyte obligacje zostały umorzone w dniu 15 lipca 2010r.
Informacja o emisji obligacji na okaziciela serii B została podana do publicznej wiadomości w dniu 29 czerwca 2010r. Raportem bieżącym nr 16/2010.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala