Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Warszawa, dnia 2011-04-06
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje, że w dniu 6 kwietnia 2011 r. nabył 1 (jedną) Obligację na okaziciela serii A o wartości nominalnej w dniu emisji wynoszącej 96.000,00zł.
Podstawę prawną nabycia stanowi art. 25 Ustawy o obligacjach i Uchwała Zarządu Emitenta. Obligacja została nabyta w celu umorzenia. Jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 43.175,00zł. Nabyta Obligacja została umorzona w dniu 6 kwietnia 2011r.
Informacja o podjęciu decyzji o emisji Obligacji na okaziciela serii A nie została podana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym z uwagi na fakt, iż łączna wartość emitowanych Obligacji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala

Warszawa, dnia 2011-04-06
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje, że w dniu 6 kwietnia 2011 r. nabył 1 (jedną) Obligację na okaziciela serii A o wartości nominalnej w dniu emisji wynoszącej 96.000,00zł.
Podstawę prawną nabycia stanowi art. 25 Ustawy o obligacjach i Uchwała Zarządu Emitenta. Obligacja została nabyta w celu umorzenia. Jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 43.175,00zł. Nabyta Obligacja została umorzona w dniu 6 kwietnia 2011r.
Informacja o podjęciu decyzji o emisji Obligacji na okaziciela serii A nie została podana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym z uwagi na fakt, iż łączna wartość emitowanych Obligacji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala