Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Zarząd Capital Partners S.A. niniejszym informuje, że w dniu 28 lutego 2012 r. nabył wszystkie tj. 15 (piętnaście) Obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy) złotych i cenie emisyjnej 97.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych każda obligacja.
Podstawę prawną nabycia stanowi art. 25 Ustawy o obligacjach i Uchwała Zarządu Emitenta.
Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia. Jednostkowa cena nabycia jednej Obligacji wyniosła 98.648,35 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i 35/100) złotych.
Nabyte Obligacje zostały umorzone w dniu 28 lutego 2012r.
Informacja o podjęciu decyzji o emisji Obligacji na okaziciela serii B nie została podana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym z uwagi na fakt, iż łączna wartość emitowanych Obligacji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu