Nabycie pozostałych akcji TFI Capital Partners S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 8 grudnia br. na Capital Partners S.A. została przeniesiona własność 1.674.249 akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: AKJ Investment TFI S.A., dalej „TFI”), stanowiących 25% kapitału zakładowego TFI i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Przeniesienie własności akcji nastąpiło na skutek zawartej dnia 22 listopada br. z ich dotychczasowym akcjonariuszem, tj. spółką AKJ Capital S.A. umowy sprzedaży. Łączna cena za nabyte akcje wyniosła 1,00 zł.
Capital Partners S.A. po dokonaniu powyżej transakcji posiada 100% kapitału zakładowego TFI.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu