Nabycie obligacji zamiennych na akcje

Warszawa, dnia 2004-03-03
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 2 marca 2004r. otrzymał zawiadomienie o przydziale obligacji serii A zamiennych na akcje serii B Spółki Swissmed S.A. Przydzielonych zostało 300 (słownie: trzysta) obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc) za jedną obligację. Całkowita wartość transakcji wyniosła 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Spółka Capital Partners S.A. opłaciła obligacje w dniu 3 marca 2004r., zgodnie z otrzymanym wezwaniem do zapłaty.
Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki własne.
Wartość nabytych aktywów przekracza 20% kapitału własnego Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 r. – Regulamin obrotu