Nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 22 lipca 2011r. dokonał z Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „Fundusz”) reprezentowany przez podmiot zależny od Emitenta – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16 (dawniej AKJ Investment TFI S.A.), transakcję nabycia i zbycia aktywów o znacznej wartości, poprzez objęcie przez Emitenta Certyfikatów Funduszu i wniesienie do Funduszu papierów wartościowych w ramach ich opłacenia.
Emitent nabył 141.623 Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Capital Partners Investment I FIZ (dalej „Certyfikaty”) o wartości emisyjnej 100,00 zł, każdy Certyfikat, za łączną cenę 14.162.300,00 zł.
Zapłata za objęte Certyfikaty została dokonana poprzez przeniesienia przez Capital Partners S.A. na Fundusz papierów wartościowych, o łącznej wartości 14.162.321,88 zł ustalanej poprzez ich wycenę, dokonaną zgodnie z zasadami wyceny stosowanymi przez Fundusz, tj:
(i) 347.971 akcji spółki Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną cenę 2.768.115,57 zł,
(ii) 1.400.001 akcji spółki Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za łączną cenę 841.094,07 zł,
(iii) 450.000 akcji spółki Onico S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną cenę 2.925.000,00zł,
(iv) 1.030.000 akcji spółki Aero AT S.A. z siedzibą w Mielcu o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za łączną cenę 1.030.000,00 zł,
(v) 1.810 udziałów w spółce Invest House Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, za łączną cenę 1.810.000,00 zł,
(vi) 97.619 akcji spółki Piecexport-Piecbud S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za łączną cenę 4.788.112,25 zł.
Pan Adam Chełchowski będący osobą zarządzającą Emitenta jest jednocześnie osobą zarządzającą Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., które reprezentuje Fundusz. Pan Paweł Bala oraz Pan Konrad Korobowicz będący osobami zarządzającymi Emitentem są jednocześnie osobami nadzorującymi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., które reprezentuje Fundusz.
Nabyte przez Emitenta a zbyte przez Fundusz aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią powyżej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Zbytymi przez Emitenta a nabytymi przez Fundusz aktywami o znacznej wartości są akcje Piecexport-Piecbud S.A. ponieważ mają wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
Będące przedmiotem transakcji akcje Piecexport-Piecbud S.A. stanowią łącznie 7,81% w kapitale zakładowym Piecexport-Piecbud S.A. i uprawniają do 5,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 30.06.2011r. ujmowana wg wartości nabycia, wynosiła łącznie 6.976.507,00 zł.
Nabyte przez Capital Partners S.A. Certyfikaty Inwestycyjne mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej, natomiast nabyte przez Fundusz wymienione powyżej papiery wartościowe mają charakter krótkoterminowej lokaty kapitałowej.
Capital Partners S.A. posiada 75% w kapitale zakładowym i 75% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., które reprezentuje Fundusz.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu