Nabycie i zbycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2003-09-17
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 16 września 2003r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Capital Partners przez Annę Bala. Anna Bala nabyła łącznie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 8,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 16 września 2003r. otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki Capital Partners przez Pawła Bala – Prezesa Zarządu Spółki. W dniach 11 i 12 września zostały rozliczone transakcje sprzedaży łącznie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji Spółki po cenie 0,89 złotych za jedną akcję, które stanowią 8,70% udział w kapitale zakładowym Spółki. Paweł Bala posiada 950.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Paweł Bala wraz z żoną Anną Bala posiadają łącznie 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 50,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.