Nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. informuje, że dnia 2 marca 2012r. Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „Fundusz”) reprezentowany przez podmiot zależny od Emitenta – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. dokonał przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii C Capital Partners Investment I FIZ (dalej „Certyfikaty”).
Tym samym Emitent w zamian za wpłaty nabył 52.612 Certyfikatów o cenie emisyjnej 156,16 zł każdy, tj. o łącznej wartości 8.215.889,92 zł. Zapłata za objęte Certyfikaty została dokonana poprzez przeniesienia przez Capital Partners S.A. na Fundusz 2.600.000 akcji Gekoplast S.A., o czym Emitent informował ww. Raportem.
Wartość ewidencyjna Certyfikatów w księgach rachunkowych Funduszu na dzień ich przydziału ujmowana jest wg wartości emisyjnej i wynosi łącznie 8.215.889,92 zł.
Pan Adam Chełchowski będący osobą zarządzającą Emitenta jest jednocześnie osobą zarządzającą Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., które reprezentuje Fundusz. Pan Paweł Bala oraz Pan Konrad Korobowicz będący osobami zarządzającymi Emitentem są jednocześnie osobami nadzorującymi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., które reprezentuje Fundusz.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.
Capital Partners S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym i 100% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., które reprezentuje Fundusz.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Paweł Bala

Prezes Zarządu