Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę celową – PLASTICS KM S.A

Warszawa, dnia 2010-07-02
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 18/2010 – Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę celową – PLASTICS KM S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2010r. spółka celowa PLASTICS KM S.A., w której Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym i 100% ogólnej liczby głosów, zawarła ze Spółką NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu umowę na mocy której PLASTICS KM S.A. nabyła (w trybie przetargu publicznego) zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z produkcją folii poliestrowych i przetwórstwem tworzyw sztucznych zlokalizowaną w Krupskim Młynie.
Nabyte aktywa obejmują m.in.: (i) prawo użytkowania wieczystego gruntów, (ii) prawo własności budynków i budowli (hale produkcyjne), (iii) specjalistyczne maszyny i urządzenia, oraz (iv) składniki majątku obrotowego (należności, zapasy, etc.)
Cena nabycia za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wynosi 12.501.000,00zł. Na dzień przekazania niniejszego raportu PLASTICS KM S.A. dokonała płatności części ceny w kwocie 8.501.000,00 zł, z czego 6.600.000,00 zł pochodziło ze środków własnych spółki, a 1.901.000,00 zł z zaciągniętych przez spółkę pożyczek. Płatność pozostałej części ceny, tj. 4.000.000,00 zł została odroczona do dnia 15 grudnia 2010 r.
Nabyte przez PLASTICS KM S.A. zorganizowana część przedsiębiorstwa, przed jej nabyciem przez PLASTICS KM S.A., była wykorzystywana przez sprzedającego do produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych (m.in. płyt pełnych i płyt kanalikowych TEKPOL) oraz do produkcji folii poliestrowych. PLASTICS KM S.A. planuje kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania nabytych aktywów.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 10% kapitałów własnych Capital Partners S.A.

Podstawa prawa: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala