Nabycie aktywów o znacznej wartości przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2006-05-31
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki CP Energia S.A. zawiadomienie o zawarciu przez Spółkę CP Energia S.A. umów w przedmiocie:
(i) nabycia 2.750 udziałów spółki K&K Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział za łączną cenę 4.500.000,00 zł; nabyte przez CP Energia S.A. udziały stanowią 100% udziałów Spółki K&K Sp. z o.o.
(ii) nabycia 500 udziałów spółki Gaslinia Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział za łączną cenę 500.000,00 zł; nabyte przez CP Energia S.A. udziały stanowią 100% udziałów Spółki Gaslinia Sp. z o.o.

Capital Partners S.A. posiada 50% akcji i 50% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki CP Energia S.A.

Informacje dodatkowe
Spółka K&K Sp. z o.o. założona została 20.09.2003 roku w celu realizacji inwestycji związanych z zasilaniem odbiorców gazem ziemnym. Obecnie spółka eksploatuje dwie instalacje gazu ziemnego skroplonego (LNG) zasilające miasto Gozdnica oraz miasto i gminę Praszka. Spółka prowadzi prace zmierzając do uruchomienia kolejnych projektów. Obroty spółki w roku 2005 wyniosły 5,1 miliona złotych, a zysk netto 407,5 tysiąca złotych.

Spółka Gaslinia Sp. z o.o. założona została 08.01.2004 roku w celu realizacji inwestycji związanej z zasilaniem odbiorców gazem ziemnym. Obecnie spółka prowadzi działania zmierzające do budowy gazociągu wysokiego ciśnienia połączonego z krajowym systemem dystrybucji gazu. Gazociąg będzie zasilał odbiorców przemysłowych i indywidualnych na terenie gminy Małkinia (docelowo roczne dostawy gazu na poziomie 9 mln m3).

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala