Nabycie aktywów o znacznej wartości – akcje PLASTICS KM S.A.

Warszawa, dnia 2010-08-03
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 21/2010 – Nabycie aktywów o znacznej wartości – akcje PLASTICS KM S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 17/2010 z dnia 1 lipca 2010r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez właściwy sąd w dniu 3 sierpnia 2010r. rejestracji kapitału zakładowego PLASTICS KM S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, podwyższonego o obejmowane przez Capital Partners S.A. akcje.
Emitent nabył 2.200.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za łączną cenę 6.600.000,00 zł.
Osoby wchodzące w skład Zarządu Capital Partners S.A., tj. Pan Paweł Bala, Pan Adam Chełchowski oraz Pan Maciej Górski są członkami Rady Nadzorczej PLASTICS KM S.A..
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią powyżej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Nabywane aktywa w 90% zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji obligacji, natomiast w pozostałych 10% ze środków własnych. (Obligacje wyemitowane celem pozyskania środków na nabycie akcji PLASTICS KM S.A. zostały nabyte przez Emitenta celem ich umorzenia i umorzone w dniu 15 lipca 2010r. – Raport bieżący nr 20/2010).
Nabyte aktywa, wraz z już posiadanymi, stanowią 100% w kapitale zakładowym PLASTICS KM S.A. i uprawniają do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Inwestycja w PLASTICS KM S.A. ma charakter krótkoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Prezes Zarządu
Paweł Bala