Nabycie aktywów o znacznej wartości – akcje GEKOPLAST S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 1 lipca 2011r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez właściwy sąd w dniu 16 września 2011r. rejestracji kapitału zakładowego GEKOPLAST S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, podwyższonego o obejmowane przez Capital Partners S.A. akcje.
Emitent nabył 2.660.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za łączną cenę 7.980.000,00 zł.
Osoby wchodzące w skład Zarządu Capital Partners S.A., tj. Pan Paweł Bala oraz Pan Adam Chełchowski są członkami Rady Nadzorczej GEKOPLAST S.A.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ponieważ stanowią powyżej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Nabyte aktywa zostały sfinansowane drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności w wysokości 7.962.224,63 zł wynikających z tytułu umowy pożyczki z dnia 30 czerwca 2010r. oraz z tytułu posiadanych obligacji serii A wyemitowanych przez GEKOPLAST S.A. wraz z należnymi odsetkami, oraz ze środków własnych w wysokości 17.775,37 zł.
Nabyte aktywa, wraz z już posiadanymi, stanowią 91,87% w kapitale zakładowym GEKOPLAST S.A. i uprawniają do 93,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Inwestycja w GEKOPLAST S.A. ma charakter krótkoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu