Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2007-03-23
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 76/2006 z dnia 3 listopada 2006r. oraz 88/2006 z dnia 5 grudnia 2006r. informuje, że w dniu 22 marca br. otrzymał od Spółki LIVECHAT Sp. z o.o. zawiadomienie o dokonaniu przez właściwy Sąd rejestracji kapitału zakładowego, podwyższonego o obejmowane przez Capital Partners S.A. udziały LIVECHAT Sp. z o.o.
Capital Partners S.A. objęła 327 udziałów o łącznej wysokości 163.500,00 zł spółki LIVECHAT Sp. z o.o. za łączna cenę 850.200,00 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki LIVECHAT Sp. z o.o.
Źródłem finansowania nabycia 327 udziałów LIVECHAT Sp. z o.o. były środki własne.
Nabyte aktywa stanowią 32,70% w kapitale zakładowym LIVECHAT Sp. z o.o.
Inwestycja w LIVECHAT Sp. z o.o. jest długoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.
W związku z powyższym Umowa Inwestycyjna z dnia 2 listopada 2006r. (Raport bieżący nr 76/2006) została w całości zrealizowana i Capital Partners S.A. posiada łącznie 500 udziałów stanowiących 50% w kapitale zakładowym Spółki LIVECHAT Sp. z o.o.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala