Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2007-04-18
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 19/2007 z dnia 27 marca br. skorygowanego raportem z dnia 28 marca br. informuje, że w dniu 17 kwietnia br. otrzymał od Spółki ICS Management Sp. z o.o. Sp. komandytowa (dalej “ICS”) zawiadomienie o dokonaniu przez właściwy Sąd w dniu 4 kwietnia br. wpisu Capital Partners S.A. jako wspólnika ICS.
Capital Partners S.A. dokonując wkładu pieniężnego w wysokości 600.000,00 zł została wpisana jako wspólnik ICS z sumą komandytową w wysokości 600.000,00 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% łącznych wkładów spółki ICS.
Capital Partners S.A. objęła łącznie udział uprawniający do 60% głosów przy podejmowaniu uchwał wspólników ICS oraz 60% udziału w zyskach.
Źródłem finansowania nabycia udziałów ICS były środki własne.
Inwestycja w ICS jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.
W związku z powyższym, został zrealizowany jeden z etapów Umowy Inwestycyjnej z dnia 26 marca br. (Raport bieżący nr 19/2007) i strony przystąpią do przekształcenia ICS ze spółki komandytowej w spółkę akcyjną.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala