Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2007-08-30
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 41/2007 – nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 28/2007 z dnia 30 maja 2007r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki Telecom Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej “Telecom Partners”) zawiadomienie o dokonaniu przez właściwy sąd w dniu 22 sierpnia 2007r. rejestracji kapitału zakładowego, podwyższonego o obejmowane przez Capital Partners S.A. udziały.
Capital Partners S.A. objęła 308 udziałów Telecom Partners o łącznej wartości 154.000,00zł za łączna cenę 1.499.960,00zł.
Wiceprezes Zarządu Emitenta, Pan Maciej Górski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Telecom Partners.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki Telecom Partners.
Źródłem finansowania nabycia udziałów Telecom Partners były środki własne.
Nabyte aktywa stanowią 25,02% w kapitale zakładowym Telecom Partners.
Inwestycja w Telecom Partners jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala