Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2008-01-14
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 3/2008 – nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez właściwy sąd w dniu 11 stycznia 2008r. rejestracji kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Realizacji i Dostaw Budownictwa “PIECEXPORT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej “PIECEXPORT”), podwyższonego o udziały obejmowane na podstawie złożonego przez Capital Partners S.A. w dniu 29 października 2007r. Oświadczenia o przystąpieniu do spółki.
Capital Partners S.A. objęła 5 udziałów PIECEXPORT za łączna cenę 6.944.444,00zł. Po dokonanym podwyższeniu kapitał zakładowy PIECEXPORT wynosi 1.180.000,00zł i dzieli się na 90 udziałów.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ wartość ich nabycia stanowi powyżej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, zgodnie ze stanem w ostatnim opublikowanym raporcie kwartalnym, tj. za III kw. 2007r.
Źródłem finansowania nabycia udziałów PIECEXPORT były środki własne.
Nabyte aktywa stanowią 5,56% w kapitale zakładowym PIECEXPORT i 5,56% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Inwestycja w PIECEXPORT jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

PIECEXPORT (www.piecexport.com.pl)- spółka powstała 1992 roku w wyniku restrukturyzacji firmy Przedsiębiorstwo Exportu Budownictwa “PIECOEXPORT” powstałej w 1983r., celem realizowania usług budowlano – montażowych dla przemysłu hutniczego i energetyki. Od 1999 roku PIECEXPORT tworzy z firmą PIECBUD Sp. z o.o. Grupę Kapitałową do wspólnych przedsięwzięć wykonawczo – inwestycyjnych przede wszystkim z zakresu budowy, remontów oraz modernizacji pieców przemysłowych budownictwa przemysłowego.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala