Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2005-09-07
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 6 września 2005r., na podstawie zawartej ze spółką Permobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowy Sprzedaży Akcji, o której Zarząd informował w Raporcie bieżącym nr 24/2005 z dnia 1 września 2005r., nabył łącznie 97 316 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta szesnaście) akcji spółki eCard S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto) każda, za łączną cenę 1.265.687,70 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i 70/100) oraz wierzytelności wobec eCard S.A. na łączną kwotę 2.804.976,77 zł (słownie: dwa miliony osiemset cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i 77/100) za łączna kwotę 8,00 zł (słownie: osiem złotych).
Nabyte akcje stanowią 72,24% w kapitale zakładowym eCard S.A. oraz uprawniają do wykonywania 72,24% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu eCard S.A.
Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki uzyskane z emisji Obligacji serii A.
W dniu 7 września br. Zarząd Capital Partners S.A. złożył spółce eCard S.A. ofertę umorzenia wierzytelności bez wynagrodzenia.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% wartości kapitałów własnych Capital Partners S.A.
Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a sprzedającym aktywa, i osobami zarządzającymi sprzedającym.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Prezes Zarządu
Paweł Bala