Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2005-09-13
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 24/2005 z dnia 1 września 2005r. informuje, że w dniu 12 września 2005r., zawarł ze spółką eCard S.A. z siedzibą w Warszawie Umowę o objęcie 9.999 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji nowej emisji serii I eCard S.A. o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto) każda.
W dniu 13 września br. Capital Partners S.A. dokonała wpłaty kwoty 999.900,00 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) tytułem objęcia Akcji serii I eCard S.A.
Pod warunkiem rejestracji akcji serii H i I spółki eCard S.A. przez właściwy Sąd łącznie Capital Partners posiadać będzie 57,40 % w kapitale zakładowym eCard S.A. oraz 57,40 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu eCard S.A.
Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki uzyskane z emisji Obligacji serii A.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% wartości kapitałów własnych Capital Partners S.A.
Wiceprzewodniczący Zarządu Capital Partners S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu eCard S.A.
Inwestycja w akcje eCard S.A. jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Wiceprezes Zarządu
Konrad Korobowicz