Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2005-12-28
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2005r., zawarł ze spółką DWS Holding & Service GmbH z siedzibą we Frankfurcie umowę, na podstawie której Capital Partners S.A. nabyła łącznie 700.000 akcji spółki Deutsche Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę 650.000,00 PLN.
Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym Deutsche Asset Management S.A. nabyła 1.800.000 akcji własnych celem ich umorzenia.
W dniu dzisiejszym NWZ Deutsche Asset Management S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany nazwy na Dom Maklerski Capital Partners Spółka Akcyjna.
Capital Partners S.A. w wyniku dokonanej transakcji posiada obecnie 700.000 akcji DM Capital Partners S.A. stanowiących 28% wszystkich akcji oraz 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu DM Capital Partners S.A.
Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki własne.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% wartości kapitałów własnych Capital Partners S.A.
Nie występowały powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a sprzedającym aktywa, i osobami zarządzającymi sprzedającym.
Od dnia nabycia akcji DM Capital Partners S.A. jest spółką zależną od Capital Partners S.A.
Inwestycja w akcje DM Capital Partners S.A. jest długoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala