Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2006-10-20
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 października 2006r. spólka zawarła Umowę sprzedaży udziałów spółki PTV Production Sp. z o.o., stanowiących 100% jej kapitału zakładowego której stronami są: Dom Obrotu Wierzytelnościami Cash Flow S.A. (850 udziałów), JAK Worldwide Management LLC (150 udziałów).

Na mocy zawartej umowy Capital Partners S.A. nabyła łącznie 1.000 udziałów spółki PTV Production Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, za łączną kwotę 1.500.000,00 zł , przy czym zapłata całości ceny nastąpi etapami:
– kwota 100.000,00 zł do 23 października 2006r.,
– kwota 700.000,00 zł do 15 kwietnia 2007r.,
– kwota 700.000,00 zł do 15 października 2007r.
W przypadku, gdy oświadczenia zbywających dotyczące stanu prawnego lub finansowego PTV Production Sp. z o.o. oraz jej spółki zależnej okażą się niepełne lub nieprawdziwe, zgodnie z warunkami umowy Capital Partners S.A. może żądać obniżenia ceny za udziały.

Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki PTV Production Sp. z o.o.

Nabyte aktywa finansowane są ze środków własnych. Inwestycja w spółkę PTV Production Sp. z o.o. jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

Jednocześnie Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zgromadzenie Wspólników PTV Production Sp. z o.o. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki do kwoty 500.000,00 zł poprzez utworzenie 9.000 udziałów. Nowoutworzone udziały zostaną w całości objęte przez Capital Partners S.A. Podwyższenie kapitału zostało sfinansowane ze środków własnych.

PTV Production Sp. z o.o. została powołana do produkcji i obsługi technicznej programu telewizyjnego pod nazwą Podróże TV oraz do obsługi sprzedaży agencyjnej oferty turystycznej operatorów na polskim rynku poprzez Call Center. PTV Production jest właścicielem 100% udziałów w brytyjskiej spółce “Podróże TV Ltd” posiadającej brytyjską licencję Ofcom na nadawanie drogą satelitarną programu telewizyjnego pod nazwą “Podróże TV”. Zamiarem Capital Partners S.A. jest zbudowanie silnego kanału tematycznego i wykorzystywanie go jako skuteczny kanał dystrybucji produktów i usług związanych z branżą turystyczną

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala