Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2006-12-05
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 76/2006 z dnia 3 listopada br. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki LIVECHAT Sp. z o.o. zawiadomienie o dokonaniu przez właściwy Sąd rejestracji kapitału zakładowego, podwyższonego o obejmowane przez Capital Partners S.A. udziały LIVECHAT Sp. z o.o.
Capital Partners S.A. objęła 173 udziały o łącznej wysokości 86.500,00 zł spółki LIVECHAT Sp. z o.o. za łączna cenę 449.800,00 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki LIVECHAT Sp. z o.o.
Źródłem finansowania nabycia udziałów LIVECHAT Sp. z o.o. były środki pozyskane z emisji Obligacjii serii A.
Nabyte aktywa stanowią 26% w kapitale zakładowym LIVECHAT Sp. z o.o.
Inwestycja w LIVECHAT Sp. z o.o. jest długoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.
W związku z powyższym, został zrealizowany pierwszy etap Umowy Inwestycyjnej z dnia 2 listopada br. (Raport bieżący nr 76/2006) i strony umowy przystąpiły do jej finalizacji.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala