Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2006-12-29
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2006r. Emitent zawarł ze spółką SPIN S.A. z siedzibą w Katowicach Umowę nabycia udziałów spółki “WiedzaNet” Sp. z o.o.
Na mocy zawartej umowy Capital Partners S.A. nabyła 2.362 udziały “WiedzaNet” Sp. z o.o., za cenę 1.887,00 PLN za każdy udział, tj. łacznie za kwotę 4.450.008,00 PLN. Płatność za wszystkie udziały nastąpi w terminie do 18 stycznia 2007r.
Nabyte udziały stanowią 67,87% kapitału zakładowego “WiedzaNet” Sp. z o.o.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki “WiedzaNet” Sp. z o.o.
Nabyte aktywa finansowane będą ze środków własnych oraz emisji obligacji. Inwestycja w spółkę “WiedzaNet” Sp. z o.o. Sp. z o.o. jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

WiedzaNet Sp z o.o. (www.wiedzanet.pl) specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji wysokiej jakości szkoleń elektronicznych, materiałów multimedialnych, gier edukacyjnych oraz dostarczaniu usług wspierających proces edukacyjny w formule e-learning i blended learning. Dysponując olbrzymią biblioteką zasobów multimedialnych oraz doświadczonym zespołem kilkudziesięciu specjalistów z różnych dziedzin WiedzaNet zdobyła uznanie i zaufanie wśród największych firm i instytucji w Polsce i Europie.
Poza rynkiem polskim, gdzie WiedzaNet zrealizowała kilkaset projektów, firma intensywnie rozwija swoją działalność na bardzo dynamicznych oraz dysponujących olbrzymim potencjałem rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. WiedzaNet jest głównym dystrybutorem w tej części Europy biblioteki 5000 kursów elektronicznych firmy Thomson NETg. Realizowana konsekwentnie strategia budowania sieci partnerskiej z firmami będącymi liderami lokalnych rynków sprawiła, że WiedzaNet stała się jedną z wiodących firm rynku e-learning w tym regionie. Firma obecna jest m.in. na rynkach: Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Turcji, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, oraz na Białorusi, Słowacji i na Węgrzech.
Ważnym elementem oferty WiedzaNet są szkolenia do nauki języków obcych firmy Auralog. Język angielski, niemiecki, hiszpański i francuski oferowane są zarówno w formie elektronicznej (e-learning), jak i w połączeniu e-learningu z zajęciami stacjonarnymi (blended learning).
Wiedzanet jest również właścicielem lub współwłaścicielem serwisów edukacyjnych: www.eckm.pl, www.jezykionline.pl. www.przyjaznykomputer.pl, www.bingoeducation.com. Ze szkoleń elektronicznych produkowanych lub dystrybuowanych przez WiedzaNet skorzystało ponad 100 tys. osób w największych firmach oraz instytucjach.
W roku 2005 spółka osiągnęła 6,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz 0,9 mln PLN zysku netto. Sprzedaż w roku 2006 planowana jest na poziomie 6,8 mln PLN i zysk netto na poziomie ok. 0,9 mln PLN.
Dokonana transakcja ma charakter wykupu menedżerskiego wspieranego przez inwestorów finansowych.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Prezes Zarządu
Paweł Bala