Nabycie aktywów o znacznej wartości

Warszawa, dnia 2007-01-23
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 80/2006 z dnia 7 listopada 2006r. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki Aero Sp. z o.o. zawiadomienie o dokonaniu przez właściwy Sąd rejestracji kapitału zakładowego, podwyższonego o obejmowane przez Capital Partners S.A. udziały Aero Sp. z o.o.
Capital Partners S.A. objęła łącznie w podwyższonym kapitale 4.194 udziały o łącznej wysokości 2.097.000,00 zł spółki Aero Sp. z o.o. za łączna cenę 5.032.800,00,00 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki Aero Sp. z o.o.
Źródłem finansowania nabycia udziałów Aero Sp. z o.o. były zarówno środki własne jak i pozyskane z emisji Obligacji serii C, które są już wykupione.
W związku z powyższym Umowa Inwestycyjna z dnia 7 listopada 2006r. (Raport bieżący nr 80/2006) została zrealizowana.
Dodatkowo Capital Partners S.A. nabyła 300 udziałów Aero Sp. z o.o. od dotychczasowego Wspólnika za łączną kwotę 288.000,00 zł, i na dzień dzisiejszy posiadane aktywa stanowią 34,83% w kapitale zakładowym Aero Sp. z o.o.
Inwestycja w Aero Sp. z o.o. jest krótkoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala