Nabycie akcji ZELMER S.A.


Warszawa, dnia 2005-01-25
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 2/2005 – Nabycie akcji ZELMER S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia br. zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych 29.783 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje ZELMER S.A. w ramach oferty publicznej. Całkowita wartość transakcji wyniosła 393.135,60 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych i 60/100), a średnia wartość nabycia jednej akcji 13,20 PLN. Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki własne. Nabyte aktywa uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią powyżej 20% wartość kapitałów własnych Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Prezes Zarządu
Paweł Bala