Nabycie akcji Xtrade S.A.

Warszawa, dnia 2006-09-20
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2006 z dnia 1 sierpnia 2006r. informuje, że w dniu 20 września 2006r. zawarta została z Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie Umowa Nabycia Akcji Xtrade S.A. z siedzibą w Warszawie.
Na mocy zawartej umowy Capital Partners S.A. nabyła od spółki Optimus S.A. 2.946.915 akcji zwykłych imiennych spółki Xtrade S.A. o wartości nominalnej 4,00 zł każda akcja, za cenę 0,15 zł za jedna akcję tj. za łączną kwotę 442.037,25 zł.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki Xtrade S.A.
Źródłem finansowania nabycia akcji Xtrade S.A. były środki własne.
Nabyte aktywa stanowią 24,99% w kapitale zakładowym Xtrade S.A.
Inwestycja w akcje Xtrade S.A. jest długoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala