Nabycie akcji własnych

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2022 r. nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie zakupu akcji własnych w ramach ogłoszonego w dniu 8 lipca 2022 r. (Raport bieżący nr 13/2022) „Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Capital Partners S.A.”, w wykonaniu Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 28 czerwca 2022 r. Przeniesienie własności akcji pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 3.656.295 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie 6,66 zł za jedną akcję. Akcje, które zostały nabyte stanowią 26,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 3.656.295 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 26,77% ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Przed nabyciem, o którym mowa powyżej Spółka nie posiadała akcji własnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu