Nabycie akcji Ventus SA

Warszawa, dnia 2006-07-06
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 6 lipca 2006r. w wyniku odpowiedzi na wezwanie na akcje Ventus S.A., realizowane przez podmiot pośredniczący Dom Maklerski AmerBrokers S.A., Capital Partners S.A. nabyła łącznie 500.000 akcji spółki Ventus S.A., o wartości nominalnej 1,00 każda akcja za łączną cenę 7.550.000,00 PLN. Źródłem finansowania nabycia akcji Ventus S.A. były środki pozyskane z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego.
Nabyte aktywa stanowią 100% w kapitale zakładowym Ventus S.A.
Capital Partners S.A. w wyniku dokonanej transakcji posiada 500.000 akcji Ventus S.A. stanowiących 100% wszystkich akcji oraz 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ventus S.A.
Nabyte aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 10% wartości kapitałów własnych Capital Partners S.A.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa.
Inwestycja w akcje Ventus S.A. jest długoterminową lokatą kapitałową Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala