Nabycie akcji TELMAX S.A.

Warszawa, dnia 2002-08-08

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 21/2002 – nabycie akcji TELMAX S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 8 sierpnia 2002r. na rachunku papierów wartościowych zaksięgowanych zostało 173 046 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TELMAX S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości nominalnej 10,00 zł każda, stanowiących 23,34% wszystkich akcji spółki.

Objęte akcje uprawniają do 173 046 głosów, co stanowi 22% wszystkich głosów.

Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki pozyskane z emisji obligacji I emisji. Inwestycja w akcje spółki TELMAX S.A. jest długoterminową lokatą kapitału.

Podstawą uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest nabycie ponad 20% kapitału zakładowego jednostki.

Zarząd Spółki Capital Partners jednocześnie informuje, iż nie zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększać swego udziału w spółce TELMAX S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 oraz art. 147 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Krzysztof Pietkun