Nabycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2004-06-04
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2004r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Capital Partners przez firmę „Świtalski & Synowie„ S.A.
W dniu 27 maja 2004r. na rachunku papierów wartościowych firmy „Świtalski & Synowie„ S.A. rozliczone zostały transakcje zakupu 199.999 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela.
Akcje będące przedmiotem transakcji stanowią 8,6956% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i dają 199.999 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa Prawna: art. 147 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.