Nabycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2003-04-23
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2003r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Capital Partners przez pana Mariusza Świtalskiego.

Pan Mariusz Świtalski nabył łącznie 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,2174% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Objęte akcje uprawniają do 120 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5,2174% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.