Nabycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2003-04-23
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2003r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Capital Partners przez pana Dariusza Gardenera.

Na rachunku papierów wartościowych pana Dariusza Gardenera zapisanych zostało 110 000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji, a na rachunku depozytowym Spółki Zalesie Sp. z o.o., która stanowi podmiot zależny od pana Dariusza Gardenera zapisanych zostało 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki Capital Partners.

Łącznie zapisanych zostało 160 000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki Capital Partners stanowiących 6,9565% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Nabyte akcje uprawniają do 160 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 6,9565% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.