Nabycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2003-04-23
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2003r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Capital Partners przez pana Jana Rynkiewicza.

Na rachunku papierów wartościowych pana Jana Rynkiewicza zapisanych zostało 110 000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji, a na rachunku depozytowym Spółki Trasco Sp. z o.o., która stanowi podmiot zależny od pana Jana Rynkiewicza zapisanych zostało 60 000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki Capital Partners.

Łącznie zapisanych zostało 170 000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki Capital Partners stanowiących 7,3913% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Nabyte akcje uprawniają do 170 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 7,3913% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.