Nabycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2003-06-05
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 04 czerwca 2003r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Capital Partners przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dom Maklerski AmerBrokers S.A. nabył łącznie 77.295 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 3,36% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Aktualnie Dom Maklerski AmerBrokers S.A. posiada 277.295 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji Capital Partners S.A., co daje 12,06% głosów na WZA oraz 12,06% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.