Nabycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2003-06-13
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2003r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Capital Partners przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dom Maklerski AmerBrokers S.A. nabył 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 3,48% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Aktualnie Dom Maklerski AmerBrokers S.A. posiada 357.295 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji Capital Partners S.A., co daje 15,53% głosów na WZA oraz 15,53% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r