Nabycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2004-02-10
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 9 lutego 2004r. otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Capital Partners przez pana Krzysztofa Pietkuna.
W dniu 5 lutego 2004r. na rachunku pana Krzysztofa Pietkuna rozliczona została transakcja zakupu 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, co spowodowało przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Capital Partners S.A..
Aktualnie pan Krzysztof Pietkun posiada 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji Capital Partners S.A., co daje 5,65% głosów na WZA oraz 5,65% udziału w kapitale akcyjnym Spółki.

Podstawa Prawna: art. 148 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz par. 4 ust. 3 pkt 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001