Nabycie akcji Spółki

Warszawa, dnia 2004-04-19
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje o nabyciu przez pana Pawła Bala 199.355 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela Spółki Capital Partners.
Aktualnie pan Paweł Bala posiada 1.149.355 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji Capital Partners S.A., które stanowią 49,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 49,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Pan Paweł Bala nie zamierza zwiększać udziału w Spółce Capital Partners w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie Zarząd Spółki Capital Partners informuje, że w dniu 19 kwietnia 2004r. otrzymał informację o nabyciu 136.428 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji Spółki przez panią Annę Bala.
Aktualnie pani Anna Bala posiada 336.428 (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji Capital Partners S.A., które stanowią 14,6% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 14,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Pani Anna Bala oświadczyła, że rozważa zwiększenie zaangażowania w Capital Partners S.A. do poziomu nie większego niż 20% ogólnej liczby głosów w okresie 12 miesięcy, oraz że inwestycja w akcje Capital Partners ma charakter średnioterminowej inwestycji finansowej i nie zamierza angażować się w zarządzanie Spółką.

Podstawa Prawna: art. 147 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.