Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Warszawa, dnia 2002-07-30

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 16/2002 – nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 29 lipca 2002r. otrzymał zawiadomienie od Pana Arkadiusza Śnieżko o nabyciu akcji Capital Partners S.A. W wyniku dokonania zapisu podczas publicznej subskrypcji akcji serii B, zarejestrowanej przez Sąd w dniu 23 lipca 2002r., Pan Arkadiusz Śnieżko nabył 410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i na dzień dzisiejszy posiada łącznie 660.000 akcji uprawniających do 660.000 głosów. Powyższe akcje stanowią 28,70% akcji Spółki oraz uprawniają do 28,70% głosów podczas WZA. Jednostkowa cena nabycia wynosiła 1 zł. Pan Arkadiusz Śnieżko pełni funkcje Prezesa Zarządu Spółki

Podstawa Prawna: par. 61 ustęp 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu.

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Krzysztof Pietkun