Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2004-04-08
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. podaje do wiadomości, że od dnia 2 kwietnia 2004r. do 8 kwietnia 2004r. Pan Paweł Bala nabył łącznie 199.355 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji Capital Partners S.A.
Po rozliczeniu transakcji Pan Paweł Bala posiadać będzie łącznie 1.149.355 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 49,97% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.
Średnia cena jednostkowa wyniosła 1,25 zł.
Pan Paweł Bala pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje również o nabyciu w dniu 8 kwietnia 2004r łącznie 136.428 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji Spółki przez Panią Annę Bala – żonę Prezesa Zarządu.
Po rozliczeniu transakcji Pani Anna Bala posiadać będzie łącznie 336.428 (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 14,63% kapitału zakładowego i głosów.
Średnia cena jednostkowa wyniosła 1,45 zł.

Podstawa Prawna: par. 4 ust. 3 pkt 7 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 r. – Regulamin obrotu