Nabycie akcji PKO BP S.A.

Warszawa, dnia 2004-11-09
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 9 listopada br. zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych 2.170.784 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje PKO Bank Polski S.A., nabyte w ramach pierwszej oferty publicznej. Całkowita wartość transakcji wyniosła 44.501.072,00 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote), a średnia wartość nabycia jednej akcji 20,50 PLN. Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki pozyskane z niepublicznej emisji Obligacji imiennych serii A. Nabyte aktywa uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią powyżej 20% wartość kapitałów własnych Spółki. Jednocześnie Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał przydziału 2.170.784 (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) Obligacji imiennych serii A. Tym samym emisja Obligacji doszła do skutku.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości