Nabycie akcji PGNiG S.A.

Warszawa, dnia 2005-09-20
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 września br. zostało zapisanych na rachunkach papierów wartościowych łącznie 4.714.380 (słownie: cztery miliony siedemset czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) praw do akcji PGNiG S.A., nabytych w ramach oferty publicznej. Całkowita wartość transakcji wyniosła 14.048.852,40 PLN (słownie: czternaście milionów czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i 40/100), a średnia wartość nabycia jednej akcji 2,98 PLN. Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki pozyskane z niepublicznych emisji Obligacji imiennych serii B i C oraz środki własne. Za środki pozyskane z emisji Obligacji serii B nabytych zostało 3.964.380 praw do akcji PGNiG S.A., z emisji Obligacji serii C 650.000 praw do akcji PGNiG S.A. a za środki własne 100.000 praw do akcji PGNiG S.A.
Nabyte aktywa uznane zostały za aktywa o znacznej wartości, gdyż stanowią powyżej 20% wartość kapitałów własnych Spółki.
Jednocześnie Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 19 września br. dokonał przydziału 3.964.380 (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt) Obligacji imiennych serii B, oraz 650.000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji imiennych serii C. Tym samym emisje Obligacji doszły do skutku.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Prezes Zarządu
Paweł Bala