Nabycie akcji CSS S.A.

Warszawa, dnia 2002-10-10

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 27/2002 – nabycie akcji CSS S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 9 października 2002r. na rachunku papierów wartościowych zaksięgowanych zostało 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela spółki Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie. Całkowita wartość transakcji wyniosła 575.074,80 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy), a średnia wartość nabycia jednej akcji 8,85zł.

Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki pozyskane z emisji obligacji I emisji.

Podstawą uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest nabycie ponad 20% kapitału zakładowego jednostki.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko