Nabycie akcji CSS S.A. w dn. 15.10.2002 r

Warszawa, dnia 2002-10-15

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 28/2002 – nabycie akcji CSS S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 15 października 2002r. na rachunku papierów wartościowych zaksięgowanych zostało 193 653 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela spółki Computer Service Support S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 5,2% wszystkich akcji spółki.

Objęte akcje uprawniają do 193 653 głosów, co stanowi 5,2% wszystkich głosów.

Źródłem finansowania nabytych aktywów były środki pozyskane z emisji obligacji I emisji.

Podstawa Prawna: art. 147 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko