Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2004-06-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2004r., reprezentowane było 45,65% kapitału akcyjnego Spółki, a wśród akcjonariuszy ponad 5% głosów posiadał pan Paweł Bala.
Pan Paweł Bala wykonywał prawo głosu z 950.000 akcji, co dawało 90,48% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: art. 148 ust. 3 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi