Lista akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2003-05-15
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 maja 2003r., będących kontynuacją obrad rozpoczętych w dniu 30 kwietnia 2003r. reprezentowane było 79,34% kapitału akcyjnego Spółki, a wśród akcjonariuszy ponad 5% głosów posiadali:

  • Paweł Bala – 1.115.000 akcji i głosów, co dawało 63,02% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu,
  • Dom Maklerski AmerBrokers S.A. – 200.000 akcji i głosów, co dawało 10,96% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu,
  • Jan Rynkiewicz wraz z podmiotem zależnym Spółką Trasco Sp. z o.o. – łącznie 170.000 akcji i głosów, co dawało 9,32% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu,
  • Dariusz Gardener wraz z podmiotem zależnym Spółką Zalesie Sp. z o.o. – łącznie 160.000 akcji i głosów, co dawało 8,77% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu,
  • Mariusz Świtalski – 120.000 akcji i głosów, co dawało 6,58% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa Prawna: art. 148 ust. 3 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi