Korekta rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych QSr 2/2006 i QSr 3/2006

Warszawa, dnia 2006-12-12
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że dokonana została korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 2/2006 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 11 sierpnia 2006r. oraz korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 3/2006 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2006r.
Przyczyną korekty obydwu raportów jest niewłaściwe ujęcie okresów porównywalnych do prezentowanych danych finansowych w Bilansie oraz Zestawieniu zmian w kapitale własnym. Emitent w Bilansie nie przedstawił danych finansowych na koniec poprzedniego roku obrotowego czyli 31.12.2005r. zarówno w raporcie za II jak i III kwartał br. Przedstawione zostały dane za analogiczne okresy roku poprzedniego.
Emitent w Zestawieniu zmian w kapitale własnym za II kwartał br. przedstawił dane za okres od 30.06.2005 do 30.06.2006 oraz od 30.03.2005 do 30.03.2006 a powinien od 01.01.2006 do 30.06.2006 oraz od 01.01.2005 do 30.06.2005.
Emitent w Zestawieniu zmian w kapitale własnym za III kwartał br. przedstawił dane za okres od 30.09.2005 do 30.09.2006 oraz od 30.06.2005 do 30.06.2006 a powinien od 01.01.2006 do 30.09.2006 oraz od 01.01.2005 do 30.09.2005.
Emitent uzupełnił równocześnie podane w “Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego” zarówno za II jak i III kwartał br., informacje o zmianach w strukturze własności znaczących pakietów akcji przedstawiając zmiany w stanie posiadania jakie zaszły w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala