Korekta raportu kwartalnego SA-Q 4/2004

Warszawa, dnia 2005-02-10
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 4/2005 – Korekta raportu kwartalnego SA-Q 4/2004

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w raporcie kwartalnym SA-Q 4/2004, przekazanym w dniu 4 lutego 2005r., błędnie zostały podane następujące dane:
1) w Wybranych danych finansowych, pkt I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, za 4 kwartał narastająco 2004 okres od 2004–01-01 do 2004–12-31, w tys. EUR; podano 560, a powinno być 600;
2) w Rachunku przepływów pieniężnych, pkt B.II.2a – nabycie aktywów finansowych, za 4 kwartał narastająco 2004 okres od 2004–01-01 do 2004–12-31, podano 4.882 tys. zł, a powinno być 44.882 tys. zł;
3) w Rachunku przepływów pieniężnych, pkt C.I.2, za 4 kwartał narastająco 2003 okres od 2003–01-01 do 2003–12-31, podano 26 tys. zł, a powinno być 126 tys. zł;
4) w Rachunku przepływów pieniężnych, pkt C.II.3, za 4 kwartał narastająco 2004 okres od 2004–01-01 do 2004–12-31, podano 6 tys. zł, a powinno być 96 tys. zł.
Jednocześnie Zarząd zaznacza, że powyższe błędy są wynikiem nieprawidłowej konwersji danych i nie wynikają z błędów księgowych.

Podstawa Prawna: art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Prezes Zarządu
Paweł Bala