Korekta raportu kwartalnego SA-Q 2/2005

Warszawa, dnia 2005-11-04
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że dokonana została korekta przekazanego w dniu 4 sierpnia 2005r. Raportu kwartalnego SA-Q 2/2005.
Przyczyną korekty raportu za II kwartał 2005r. jest ujęta w niewłaściwej pozycji Rachunku Przepływów Pieniężnych kwota 6 tys. zł pozostałych kosztów operacyjnych. Koszt ten przedstawiony został w części dotyczącej działalności inwestycyjnej (poz. w raporcie: Rachunek Przepływów Pieniężnych B.II.3. “Inne wydatki inwestycyjne”), podczas gdy powinien znaleźć się w części dotyczącej działalności operacyjnej (poz. w raporcie: Rachunek Przepływów Pieniężnych A.II.7. “Inne korekty”). Korekta ta spowodowała zmniejszenie kwoty Przepływów Pieniężnych Netto z Działalności Operacyjnej ( poz. w raporcie: Rachunek Przepływów Pieniężnych A.III. oraz Wybrane Dane Finansowe V.) oraz zwiększenie kwoty Przepływów Pieniężnych Netto z Działalności Inwestycyjnej (poz. w raporcie: Rachunek Przepływów Pieniężnych B.III. oraz Wybrane Dane Finansowe VI.). Zmiana ta nie wpłynęła na wartość przepływów pieniężnych netto razem.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 – Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539)

Prezes Zarządu
Paweł Bala